MENI
5.7.2018

Okončan nastavak 62. sjednice Predstavničkog doma

U nastavku 62. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanica Maja Gasal – Vražalica.

Dom je odredio Ustavnopravnoj komisiji novi rok od 20 dana za dostavu izvještaja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Nije usvojen Prijedlog zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, čiji je predlagač poslanik Mirsad Đonlagić.

U vezi sa Izvještajem Evropske komisije (EK) o BiH za 2018. godinu, usvojen je zaključak kojim se Vijeće ministara BiH obavezuje da, u roku od 30 dana, izradi Program mjera i Plan za realizaciju, kojima treba poboljšati stanje u oblastima za koje se u Izvještaju EK o BiH za 2018. godinu konstatira da u BiH nije ostvaren napredak ili je napredak u ranoj fazi, kao i poboljšati stanje u oblastima u kojima je konstatiran određen napredak, kako bi naredni izvještaj bilo puno pozitivnije od ovog iz 2018. godine. Zaključeno je i to da Vijeće ministara BiH, u roku od 30 dana, izradi Akcioni plan za provođenje preporuka sadržanih u Privremenom izvještaju EK za BiH za 2018. godinu, kao i da Vijeće ministara BiH i druge nadležne institucije, putem uspostavljenih tijela mehanizma koordinacije, pokrenu izradu programa integriranja BiH u Evropsku uniju.

Usvojena je Informacija o projektu PRO – budućnost i Platformi za mir, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U vezi sa Informacijom o provođenju Plana hitnih mjera i realiziranja aktivnosti vezanih za migrantsku krizu, usvojen je zaključak kojim se Vijeće ministara BiH obavezuje da odmah, u saradnji sa nadležnim nivoima vlasti u BiH, utvrdi državni odgovor, plan i mjere za cjelovitu i sveobuhvatnu akciju rješavanja i upravljanja migrantskom krizom u BiH, te da o mjerama i planovima upozna PSBiH i javnost u narednih sedam dana. Usvojen je i zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da za svaku sjednicu Doma dostavi aktueliziran materijal na temu „Plan mjera i njihova realizacija u vezi s migrantskom krizom u BiH“. Dom je usvojio i zaključak kojim se Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH zadužuje da u što kraćem vremenskom roku izradi Specijalni izvještaj o migracijama u BiH. Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućen je prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića koji se odnosi na Informaciju o provođenju Plana hitnih mjera i realiziranja aktivnosti vezanih za migrantsku krizu.

Nakon obavljene rasprave o Informaciji aktuelnoj poziciji, ocjeni spremnosti i sposobnosti Centralne izborne komisije (CIK) BiH da organizira i provede fer izbore u oktobru 2018. godine, kao i o radu, aktivnostima i postupcima CIK-a BiH u svjetlu predstojećih Općih izbora i potrebe da budu organizirani u fer i poštenoj atmosferi, usvojen je zaključak kojim se od Doma naroda PSBiH traži da hitno okonča proceduru usvajanja Izbornog zakona BiH koji predviđa uvođenje skenera na biračka mjesta. Usvojen je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da formira Akcioni tim sa zadatkom da preduprijedi i suzbije sve eventualne izborne nepravilnosti i zloupotrebe nakon raspisivanja Općih izbora 2018. godine, te inicira istrage u slučajevima kršenja zakonodavstva. Kako se navodi u zaključku, u Akcioni tim potrebno je uključiti predstavnike Tužilaštva BiH, Centralne izborne komisije BiH, Države agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, Obavještajno – sigurnosne agencije BiH i nevladinog sektora (organizacije koje se bave izborima). Zaključeno je i to da se od SIPA BiH traži da odmah akreditira posmatrače ovjerenih političkih subjekata i omogući im da u potpunosti prate i kontroliraju proces štampanja i distribucije glasačkih listića, kao i uništavanja matičnih ploča, a sve sa svrhom sprječavanja izbornih krađa.

Usvojen je zaključak poslanika Amira Fazlića kojim Predstavnički dom PSBiH predlaže Domu naroda PSBiH da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku razmatra po hitnom zakonodavnom postupku. Predlagač ovog zakona je poslanik Amir Fazlić.

Usvojene su Preporuke za reformu energetskog sektora, koje možete pročitati ovdje.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućen je Izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine. Usvojen je zaključak da se tekst „privatni sektor snažnije uključi u sistem prevencije korupcije“ doda u zaključke na kraju Izvještaja za 2017. godinu.

Na usaglašavanja Kolegiju, radi nepostojanja entitetske većine, upućeni su Drugi izvještaj monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019., za period maj 2015. – decembar 2017. godine.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućen je Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije (CIK) BiH u 2017. godini. Usvojen je zaključak kojim se CIK BiH zadužuje da svojim podzakonskim aktom propiše da se na biračkom mjestu na kojem se utvrdi da je više od 5% nevažećih glasačkih listića, izbori ponavljaju. Usvojen je i zaključak kojim se CIK BiH zadužuje da svojim podzakonskim aktom propiše da se prebrojavanje glasova na biračim mjestima obavlja u prostorijama u kojima postoji video nadzor.

Na usaglašavanje Kolegiju, radi nepostojanja entitetske većine, upućena je Dopuna Informacije o realiziranju zaključaka s 45. sjednice Predstavničkog doma PSBiH.

Nisu usvojeni Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije (IGA) BiH za 2017. godinu i Plan poslovanja IGA-e za 2018. godinu.

Nije usvojeno Izvještaj o razlozima neprimanja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH u punopravno članstvo Evropske organizacije za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), s konkretnim prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih slabosti. Prijedlog zaključka poslanika Salke Sokolovića za ovu tačku, radi nepostojanja entitetske većine za njegovo usvajanje, upućen je na usaglašavanje Kolegiju. (kraj)

 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću