MENI
15.5.2018

Održan nastavak 39. sjednice Doma naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je, u nastavku 39. sjednice, u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH.

Zbog nedostatka entitetske većine, na naknadno usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH u drugom čitanju, čiji su predlagači delegati Bariša Čolak, Halid Genjac i Darko Babalj.

Dom naroda nije prihvatio zahtjev Predstavničkog doma PSBiH da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH razmatra po hitnom postupku. Nakon što Dom nije prihvatio da se ovaj Prijedlog zakona razmatra i po skraćenom postupku, ovo zakonsko rješenje bit će razmatrano u redovnoj zakonskoj proceduri.

Dom naroda nije prihvatio zahtjev delegata Halida Genjca za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o krivičnom postupku BiH po hitnom postupku. Prema odluci Doma, ovaj Prijedlog zakona bit će razmatran po skraćenom zakonodavnom postupku.

Nije prihvaćeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH u prvom čitanju – skraćeni postupak, predlagača delegata iz Kluba hrvatskog naroda Ljilje Zovko, Bariše Čolaka, Zdenke Džambas, Maria Karamatića i Martina Raguža. Dom je zadužio Ustavnopravnu komisiju da, u skladu s Poslovnikom, izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Dom naroda dao je ovlaštenje Ustavnopravnoj komisiji Doma da, u saradnji sa Ustavnopravnom komisijom Predstavničkog doma, izradi službeni prečišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Zbog odsustva predlagača, Dom je za narednu sjednicu odgodio raspravu o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH u prvom čitanju.

Na prijedlog Kolegija doma, s dnevnog reda skinut je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom naroda usvojio je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora PSBiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, te primio k znanju Plan rada Nezavisnog odbora PSBiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Usvojen je Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj za 2017. godinu.

Dom je usvojio Izvještaj o radu Privremene zajedničke komisije za izradu prijedloga izmjena i dopuna poslovnika Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, te prihvatio prijedlog Privremene zajedničke komisije o prestanku njenog rada.

Usvojeni su izvještaji o radu komisija Doma naroda PSBiH za 2017. godinu, i to:

a) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda,
b) Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda,
c) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda.

Dom je usvojio i izvještaje o radu zajedničkih komisija oba doma PSBiH za 2017. godinu, i to:

a) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,Ž
b) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
c) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije,
d) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove,
e) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava.

Usvojen je Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2017. godinu, kao i Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Dom je, zbog odsustva predlagača, odgodio raspravu o Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2017. godinu.

Usvojen je Godišnji izvještaj o provođenju Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH za 2017. godinu, čiji je podnosilac Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH.

Dom naroda usvojio je Prijedlog Državne strategije za nadzor nad opojnim drogama, sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2018. – 2023. godina, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom naroda nije potvrdio Odluku Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postavljenju profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta generala u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju:

  • Izmjena i dopuna (iz 2016. godine) Konvencije o radu na moru (MLC) iz 2006. godine,
  • Protokola iz 2014. godine uz Konvenciju Međunarodne organizacije rada o prisilnom radu iz 1930. godine,
  • Ugovora o saglasnosti za uvećanje zajma i prihvatanju uvećanja obaveza prema Ugovoru o garanciji (Banja Luka - Doboj - faza 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora 2 o amandmanu na Ugovor o zajmu, potpisan 26. aprila 2012. (Banja Luka - Doboj - faza 1) između JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  • Amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom i drugim potprojektom u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini,
  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2015 - 2017. za 2016. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore,
  • Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Evropske investicione banke, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 15.jula 2018. godine u Sarajevu i 18. augusta 2008. godine u Luksemburgu i naknadni amandman na Ugovor / Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH- Fi 24.569 (Ugovor o finansiranju) potpisan 21. augusta 2017. godine, u Luksemburgu, 8. septembra 2017. godine i 12. septembra 2017. godine u Sarajevu,
  • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke i JP Autoputevi Republike Srpske - Autoput Banja Luka - Doboj,
  • Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji,
  • Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Direkcija za evropske integracije BiH, i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, o podršci Direkciji za evropske integracije

 

Dom naroda PSBiH nije dao saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o grant sredstvima između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške za unapređenje sigurnosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u BiH (BHZ-16-0004). (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću