MENI
11.10.2017

Održana 53. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 53. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana su načela Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Borislav Bojić.

Komisija je razmatrala revizorski izvještaj o finansijskom poslovanju Tužilaštva BiH za 2016. godinu. Tužilaštvo BiH je u Izvještaju o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2016. godinu dobilo mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje.

Nije prihvaćen Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu.

Prihvaćen je Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2016. godinu. Komisija je usvojila i zaključke koje će proslijediti Predstavničkom domu PSBiH na izjašnjavanje, a u kojima se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da, najkasnije do kraja januara 2018. godine, razmotre Izvještaj o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu, i da saglasno svojim nadležnostima zajedno kreiraju Program aktivnosti i mjera koje će se poduzeti u pravcu prevazilaženja nedostataka u poslovanju prezentiranih u ovom revizorskom izvještaju i preventivnih mjera kojima će zapriječiti ponavljanje istih nalaza revizije u narednim izvještajima revizije. Dalje se u usvojenom zaključku navodi da se navedeni Program aktivnosti i mjera ima javno objaviti najkasnije do kraja februara 2018. godine na internet stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH, te isti, u navedenom roku, obavezno u kopiji dostaviti PSBiH. Usvojen je i zaključak u kojem se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da promtno pristupe sveobuhvatnoj realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2016. godinu, te da prema svojim nadležnostima PSBiH dostave popunjenu tabelu iz Priloga 1. ovih zaključaka, najkasnije do 1. marta 2018. godine.

Zaključeno je i to da se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da, saglasno svojim nadležnostima, u svoje Godišnje programe rada za 2018. godinu uvrste preporuke revizije iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu, da izvrše selekciju preporuka revizije u dvije grupe prioriteta i to: aktivnosti koje je moguće provesti tokom 2018. godine i aktivnosti koje je moguće samo pokrenuti tokom 2018. godine, kao i da definiraju obje grupe aktivnosti kao planske pozicije/aktivnosti unutar svojih Godišnjih programa rada za 2018. godinu. Komisija je usvojila i zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da posebnu pažnju posvete jačanju sistema internih kontrola, te da u cilju povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja uspostave odgovarajući sistem internih kontrola kojim će smanjiti rizik od ponavljanja istih grešaka ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju.

Primljena je k znanju Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske  rezerve za period januar - juni 2017. godine, kao i  Godišnji plan Ureda za reviziju institucija BiH za 2017./2018. godinu. (kraj)  


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću