MENI
3.8.2017

Zakazana 51. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović sazvao je 51. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 6. septembar 2017. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.
 

 1. Usvajanje Zapisnika 50. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru, predlagač: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, broj: 01,02-02-1-1348/17, od 26.5.2017. (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanica Maja Gasal-Vražalica, zakon broj: 01-02-1-1377/17, od 31.5.2017. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-1610/17 od 4.7.2017. (drugo čitanje), skraćeni postupak;
 6. Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01-02-1-1074/17, od 21.4.2017. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01-02-1-1503/17, od 15.6.2017. (prvo čitanje);
 8. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2016., broj:01,02-50-19-1611/17, od 4.7.2017.;
 9. Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-1791/17, od 20.7.2017.;
 10. Izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila, s Mišljenjem Zajedničke komisije za ljudska prava, broj:03/6-37-1226/17, od 12.5.2017.;
 11. Izvještaj o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i dešavanjima u vezi sa izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja, podnosilac: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (realizacija poslaničke inicijative usvojene na 49. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 5.7.2017.), akt broj: 01-50-1-1474/17, od 25.7.2017.;
 12. Razmatranje poslaničke inicijative Nikole Lovrinovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu za uvrštavanje u dnevni red naredne sjednice Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH tačku pod nazivom: „Izjašnjavanje domova Parlamentarne skupštine BiH o članu 7. st. (3) i (4) Poslovnika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta“, broj: 01-50-1-1508/17, od 16.6.2017.;
 13. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Bećirovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15 i 97/15),  podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u saradnji s entitetskim vladama, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog mjera efektivne zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini“, broj:01-50-1-1622/17, od 5.7.2017.;
 14. Razmatranje poslaničke inicijative Senada Šepića koja glasi: „U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlažem da se u dnevni red prve naredne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH obavezno uvrsti tačka pod nazivom: Informacija o realizaciji ranijih zaključaka i inicijativa o utvrđivanju najniže, zagarantirane cijene i sigurnog otkupa poljoprivrednih proizvoda u BiH, te prijedlog mjera za odgovor na ovu inicijativu“, broj:01-50-1-1623/17, od 5.7.2017.;
 15. Informacija o aktivnostima Agencije za nadzor nad tržištem BiH, materijal Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 03/3-50-14-9-12-3/17, od 12.6.2017.;
 16. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure imenovanja Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-1893/17, od 31.7.2017.;
 17. Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-1894/17, od 31.7.2017.;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, materijal broj: 01,02-05-2-1546/17, od 22.6.2017.;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, broj: 01,02-05-2-1902/17, od 31.7.2017. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću