MENI
26.7.2017

Okončana 50. sjednica Predstavničkog doma

Na 50. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, čiji je predlagač poslanik  Momčilo Novaković.

Usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanica Maja Gasal - Vražalica.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, predlagača poslanika Damira Arnauta.

Dom je u drugom čitanju usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju, po skraćenom postupku, usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Nije usvojen Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2016. godinu. U vezi sa Izvještajem, usvojen je zaključak kojim se Vijeću ministara BiH sugerira da promijeni metodologiju i način pisanja Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH, te da novu metodologiju veže za program rada iz prethodne godine.

Usvojen je Izvještaj o radu Istražne komisije Predstavničkog doma PSBiH za utvrđivanje stanja u Izvozno-kreditnoj agenciji (IGA) BiH. Usvojen je i zaključak kojim se ističe evidentna potreba i važnost daljeg postojanja IGA – e BiH za kvalitetnu podršku bh. izvoznicima. Dom je usvojio i zaključak kojim se od Upravnog odbora i rukovodstva IGA – e BiH traži podnošenje detaljnog dodatnog izvještaja Vijeću ministara BiH o stanju u IGA – i BiH s prijedlogom mjera za dalji rad u pogledu odabira optimalnog organizacijskog rješenja, potrebnih izmjena zakonskih i podzakonskih akata i utvrđivanja prava i obaveza osnivača, kao i praćenje stanja sudskih procesa, s posebnim osvrtom na poslovanje i trenutačno stanje u vezi s Unisom – fabrikom cijevi iz Dervente, te informiranja nadležnih institucija o tome.
Usvojenim zaključkom istaknuto je i to da je Vijeće ministara BiH u svim sazivima od osnivanja IGA – e BiH odgovorno za to što nije konstituirano Međuministarsko vijeće (članak 15. Zakona o IGA-i BiH), a što je znatno utjecalo na nedovoljan nadzor u poslovanju i na probleme u funkcioniranju IGA – e BiH.  
Usvojenim zaključcima Dom od Vijeća ministara BiH traži:

 • detaljnu analizu rada IGA – e BiH, s posebnim naglaskom na poslovanje s Unisom  - fabrikom cijevi iz Dervente u okolnostima nastalim usvajanjem plana finansijskog i operativnog restruktuiranja Unisa,
 • hitno imenovanje Upravnog odbora IGA – e BiH,
 • hitno donošenje konačne odluke u pogledu određivanja optimalnog rješenja za budući rad IGA – e BiH, te
 • hitnu izradu i poboljšanje zakonskog okvira za rad IGA – e BiH.

Usvojen je i zaključak kojim se ističe da IGABiH nije u cijelosti djelovala u skladu sa Zakonom o IGA - i BiH. Kako se dalje navodi u zaključku, postoje ozbiljne sumnje u nezakonito poslovanje Unisa – fabrike cijevi iz Dervente prilikom uvoza 65.000 tona repromaterijala radi prerade za dalji izvoz, koji nikada nije realiziran, te da Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije zakonito postupala u slučaju praćenja uvoza repromaterijala, razduživanja PDV – a i izvoza gotovih proizvoda Unisa – fabrike cijevi iz Dervente.
Na kraju, zaključeno je da se Izvještaj o radu Istražne komisije Predstavničkog doma PSBiH za utvrđivanje stanja u IGA - i BiH dostavi i Tužilaštvu BiH.

Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH. Usvojenom Odlukom u tački 1. pod rednim brojem 2. riječi „Nikola Špirić“ zamjenjuju se riječima „Borislav Bojić“.

U vezi sa informacijom Vijeća ministara BiH o razlozima nepotpisivanja Ugovora o Transportnoj zajednici Jugoistočne Evrope, usvojen je zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da dostavi pisanu informaciju o odluci – ugovoru o formiranju Transportne zajednice, kao i da dostavi odgovore na pitanja:

 • koje oblasti transporta obuhvata, a koje ne,
 • da li je eventualno usvajanje u koliziji sa usvojenim strateškim dokumentima u BiH,
 • da li Vijeće ministara BiH raspolaže analizom koja će pokazati koje su prednosti i nedostaci ovog ugovora,
 • koliko su transportna javna poduzeća spremna za otvaranje tržišta,
 • koliko je neophodno sredstava za obnovu i unaprjeđenje infrastrukture u BiH,
 • da li će ovaj Ugovor ratificirat PSBiH, te
 • ko će i kako vraćati kredite.  

Dom je razmatrao preporuke s konferencije pod nazivom „Nacionalni javni radio -televizijski servis Bosne i Hercegovine“, koja je održana 13. i 14. juna 2017. godine u Sarajevu. S tim u vezi, usvojen je zaključak kojim se od Odbora Javnog radio – televizijskog sustava BiH traži da Domu dostavi Nacrt izmjena i dopuna Zakona o Javnom radio - televizijskom sustavu BiH kojim će se osigurati privremeno financiranje javnih emitera u periodu od godinu dana, do utvrđivanja konačnog rješenja za finansiranje Javnog RTV sistema BiH. Usvojen je i zaključak kojim se od Interresorne radne grupe za analizu primjene Zakona o Javnom radio – televizijskom sustavu BiH traži da hitno počne raditi. 

Zaključeno je i to da se Vijeće ministara BiH zaduži da, u roku od 60 dana, izradi akcijski plan rješavanja pitanja finansiranja Javnog radio - televizijskog sistema BiH, u koji je uključena i finansijska podrška za izmirenje dugovanja i obaveza BHRT – a. Usvojen je i zaključak u kojem se ukazuje na značaj i hitnost potrebe da Parlament Federacije BiH, u najkraćem roku, provede postupak imenovanja članova Upravnog odbora Radio - televizije Federacije BiH. Dom je usvojio i zaključak kojim se Odbor Javnog RTV sistema BiH zadužuje da dostavi cjelovitu informaciju o svom radu i stanju u RTV sistemu.

Za narednu sjednicu Doma odgođena je rasprava o Izvještaju o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i događanjima u vezi sa izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja.

Za narednu sjednicu Doma odgođena je i rasprava o poslaničkoj inicijativi Nikole Lovrinovića o izjašnjavanju domova PSBiH o članu 7. st. (3) i (4) Poslovnika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta.

Također, Dom je za narednu sjednicu odgodio i raspravu o Informaciji o aktivnostima Agencije za nadzor nad tržištem BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću