MENI
15.6.2017

Zajednička komisija za ljudska prava objavila Javni poziv za kandidiranje u članstvo Vijeća nacionalnih manjina BiH

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) objavila je danas u pisanim medijima Javni poziv za kandidiranje u članstvo Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.

Ovim Javnim pozivom (sadržaj Javnog poziva možete pročitati ovdje) udruženja nacionalnih manjina ili druge nevladine organizacije koje okupljaju nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini pozvane su da učestvuju u kandidiranju svog člana u Vijeće nacionalnih manjina BiH.

Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, nacionalne manjine čine državljani BiH koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda, a istog su ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika i duhovnosti i bliske ili srodne istorije i drugih obilježja. Prema ovom zakonu, nacionalne manjine u BiH su Albanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci, Ukrajinci i drugi koji ispunjavaju pomenute zakonske uvjete.

U Javnom pozivu se navodi da članove Vijeća nacionalnih manjina BiH bira PSBiH, na prijedlog Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH. Mandat članovima Vijeća nacionalnih manjina BiH, koje čini po jedan predstavnik svake nacionalne manjine u BiH, traje četiri godine od dana konstituiranja ovog savjetodavnog tijela PSBiH. Jedan izabrani predstavnik nacionalne manjine može biti član Vijeća nacionalnih manjina BiH najviše dva uzastopna mandata. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću